A

Rozmiar tekstu:

Kontrast:

Wybierz język:

Grupa AF

Artykuły

Zdjęcie autora artykułu Magdalena Raszdorf
Magdalena Raszdorf
Prezes Fundacji
Biznes Bez Barier – dotacje na rozwój firmy osoby niepełnosprawnej

Oferty pracy dla osób niepełnosprawnych nie zawsze są zadowalające dla samych zainteresowanych. Oferowane posady często nie odzwierciedlają ich wykształcenia, kwalifikacji czy wiedzy. Bywa też tak, że osoba z niepełnosprawnością musi długo czekać na szansę rozwoju zawodowego na otwartym rynku pracy. W tym miejscu można zadać sobie pytanie, czy nie warto założyć własnej firmy?

Z danych Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON) wynika, że w listopadzie 2017 r. na 100 firm w kraju działalność gospodarczą prowadził tylko jeden niepełnosprawny przedsiębiorca. Dane zza oceanu są zgoła inne. W Stanach Zjednoczonych osoby niepełnosprawne – w porównaniu do osób bez niepełnosprawności. Prawie dwa razy częściej pracują na tak zwany „własny rachunek” (Bureau of Labor Statistics, 2017).

Niepełnosprawni przedsiębiorcy, którzy zdecydowali się na własny biznes, podkreślając walory takiej pracy, wskazują przede wszystkim na możliwość samorealizacji, poprawę sytuacji materialnej, lepsze wykorzystanie swoich możliwości psychofizycznych i poprawę statusu społecznego. Samozatrudnienie osób niepełnosprawnych pozwala też na wykorzystanie doświadczeń płynących z osobistych doświadczeń i optymalne zorganizowanie swojego środowiska pracy, w zależności od potrzeb.

Pierwszy biznes


Potrzebne są też pieniądze – często niemałe. Stanowi to główną przeszkodę, zwłaszcza dla młodych przedsiębiorców. Pomocą mogą być zewnętrzne źródła finansowania oraz środki z funduszy przeznaczonych tylko dla tej grupy osób.
Należy pamiętać, że brak własnych funduszy nie musi oznaczać rezygnacji z własnego biznesu i pomysłu!

Środki z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych


W odróżnieniu od innych przedsiębiorców, dla osób niepełnosprawnych chcących otworzyć własną firmę, przeznaczone jest specjalne wsparcie finansowe. Podstawowy warunek to posiadanie aktualnego orzeczenia o stopniu niepełnosprawności oraz rejestracja w urzędzie pracy, jako osoba bezrobotna, albo poszukująca pracy niepozostająca w zatrudnieniu.

Dotację ze środków PFRON na rozpoczęcie działalności gospodarczej, rolniczej lub wniesienie wkładu do spółdzielni socjalnej, można otrzymać w powiatowym urzędzie pracy, w wysokości do 15-krotnego przeciętnego wynagrodzenia w poprzednim kwartale (ogłasza je prezes Głównego Urzędu Statystycznego), pod warunkiem, że wcześniej nie otrzymało się bezzwrotnych środków publicznych na ten cel.

Promowane są projekty ze szczególnym uwzględnieniem wykorzystania nowoczesnych technologii oraz promujące elastyczne formy zatrudnienia i innowacyjne biznesy. Beneficjent zobowiązany jest do prowadzenia działalności gospodarczej przez okres co najmniej 2 lat.

Z uwagi na duże zainteresowanie i ograniczone fundusze, przeciętnie kwota dofinansowania wynosi od 35 000 do 40 000 zł. Środki PFRON do urzędów najczęściej trafiają w okresie od marca do marca.

Środki z Funduszu Pracy


Ubieganie się o dofinansowanie z powiatowego urzędu pracy. To najlepsze rozwiązanie dla osób bezrobotnych lub absolwentów centrum integracji społecznej tudzież klubu integracji społecznej. Najczęściej część otrzymanego wsparcia przeznacza się na pokrycie kosztów pomocy prawnej czy konsultacji związanych z uruchamianą działalnością gospodarczą. Dotacja z Powiatowego Urzędu Pracy udzielana jest w wysokości nie wyższej niż 6-krotna wysokość przeciętnego wynagrodzenia.

Przepisy pozwalają na składanie tego samego wniosku kilkakrotnie. Co jest sporą korzyścią, ponieważ urzędy prowadzą po kilka naborów w ciągu roku. Jeśli nie uda Ci się w pierwszej edycji – nic straconego!

Jeśli naruszy się warunki umowy, konieczny jest zwrot dotacji!

Środki z Unii Europejskiej


Osoba niepełnosprawna, zgodnie z polityką równych szans, zakazującą jakiejkolwiek dyskryminacji ze względu m.in. na niepełnosprawność. Może ubiegać się o udział w różnego rodzaju projektach na identycznych zasadach jak wszystkie inne osoby.

Istnieją różne wyszukiwarki, za pomocą których można sprawdzić. W jakim regionie realizowane są projekty, dzięki którym można liczyć na dofinansowanie własnej działalności, np. Twój pomysł na działalność gospodarczą. Poniżej znajduje się link do jednej z nich.

https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/

Refundacja składek na ubezpieczenia społeczne


Osoby niepełnosprawne, z aktualnym orzeczeniem o stopniu niepełnosprawności. Mogą również starać się o refundację poniesionych kosztów na opłacenie obowiązkowych składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe. Nie ma znaczenia, czy korzystało się już ze środków PFRON na rozpoczęcie działalności gospodarczej, czy też nie. O refundację można wystąpić na każdym etapie prowadzenia działalności.

Wysokość refundacji zależy od posiadanego stopnia niepełnosprawności. PFRON zwraca:

  • 100 proc. obowiązkowych składek – przy znacznym stopniu niepełnosprawności,
  • 60 proc. tych składek – gdy przedsiębiorca ma umiarkowany stopień niepełnosprawności,
  • 30 proc. składek – w przypadku legitymowania się lekkim stopniem niepełnosprawności.

Ulgi w opłacaniu obowiązkowych składek zdrowotnych


Przepisy o ubezpieczeniu zdrowotnym dają prawo do obniżenia lub zwolnienia z obowiązkowych składek zdrowotnych.

Składka na ubezpieczenie zdrowotne nie jest opłacana przez osobę niepełnosprawną, która posiada umiarkowany lub znaczny stopień niepełnosprawności i prowadzi działalność gospodarczą. W przypadku gdy: uzyskuje ona przychody z tego tytułu w wysokości nieprzekraczającej miesięcznie 50% kwoty najniższej emerytury lub opłaca ona podatek dochodowy w formie karty podatkowej.

Powrót na stronę główną