A

Rozmiar tekstu:

Kontrast:

Wybierz język:

Grupa AF

O Nas

Fundacja Biznes bez Barier

Fundacja Biznes Bez Barier zajmuje się wspieraniem i aktywizacją zawodową osób z niepełnosprawnościami, tworząc otwarty na ich potrzeby rynek pracy, i, dzięki odpowiedniemu przygotowaniu, zwiększając ich szansę na zatrudnienie.

Równy start

Chcemy kreować i współtworzyć świat, w którym osoby niepełnosprawne nie czują się ciężarem, nie trwają w przekonaniu własnej nieudolności; wręcz przeciwnie – realizują siebie, swoje marzenia, są aktywne zawodowo, wybierając pracę, zgodną z predyspozycjami i umiejętnościami. Pracują, zarabiając na swoje utrzymanie oraz rozwijając swoje pasje i plany zawodowe.

Zaangażowanie

Naszą misję traktujemy bardzo poważnie. Angażujemy dostępne zasoby i środki, podejmując się działań, które mają stworzyć lepsze jutro naszym podopiecznym. Nie ustajemy w wysiłkach w poszerzaniu naszych możliwości.

Zaangażowanie
Szacunek

Szacunek

Pracujemy w otwartej atmosferze, pełnej wsparcia i szacunku, budując wzajemne zaufanie. Wrażliwość pomaga nam rozumieć indywidualne oczekiwania podopiecznych i dopasowywać działania do ich sytuacji życiowej.

Innowacyjność

Na bieżąco śledzimy nowe możliwości zatrudnienia, które daje dynamicznie zmieniający się rynek pracy. Szukamy nieszablonowych rozwiązań w zakresie oferowanej pomocy.

Innowacyjność
Transparentność

Transparentność

Działamy w sposób przejrzysty i transparentny. Nie mamy ukrytych zamiarów. Strategicznym i nadrzędnym celem działalności fundacji jest niesienie pomocy tym, którzy jej potrzebują.

Odpowiedzialność

Mamy świadomość, że nasze działania wywierają wpływ na otoczenie, dbamy więc o to, aby ów wpływ była zawsze pozytywny. Postępujemy w sposób dojrzały, świadomy i odpowiedzialny, kierując się wspartymi empatią zasadami fair play.

Odpowiedzialność
Stop wykluczeniu

Powiedz STOP wykluczeniu

Osoby z niepełnosprawnością często czują się wykluczone. Powodów jest wiele, ale wynikają one przede wszystkim z marginalizacji ich ról społecznych, rodzinnych czy zawodowych. Obecny rynek pracy jest mało stabilny, wymagający i niezwykle konkurencyjny, przez co nie ułatwia znalezienia pracy. Te trudności osoby z niepełnosprawnością odczuwają w sposób szczególnie dotkliwy. Dodatkowym problemem są ich wewnętrzne bariery emocjonalne.

Pokazujemy, że dysfunkcje i brak pełnej sprawności fizycznej, nie muszą mieć nic wspólnego z rezygnacją z praw społecznych czy zawodowych. Ograniczenia oznaczają tylko konieczność podążania właściwą, dobraną do indywidualnych uwarunkowań drogą, i wcale nie wymuszają wybieranej zbyt często izolacji.

Obopólne korzyści

Mówi się, że obecny rynek pracy w Polsce jest „rynkiem pracownika”. Wg raportu Badania nastrojów pracodawców (Konfederacja Lewiatan 2018 r.), aż 83% pracodawców twierdzi, że ograniczony rozwój ich organizacji, wynika z problemów ze znalezieniem pracowników; ponad 60% pracodawców, deklaruje natomiast ogólne trudności w znalezieniu kompetentnych pracowników. Liczba osób niepełnosprawnych i nieaktywnych zawodowo przekracza w Polsce poziom 1,2 mln. Niepokojące są również liczby mówiące o wielkości zatrudnienia osób niepełnosprawnych – w Polsce jest to obecnie co czwarta osoba niepełnosprawna, tymczasem w Unii Europejskiej – co druga.

Liczby nie kłamią. Osoby niepełnosprawne mogą stanowić bardzo silną grupę doskonałych, kompetentnych pracowników, gotowych realizować powierzone zadania. Płyną z tego obopólne korzyści. Pracodawcy, zyskują pracowników, dzięki którym firma może nadal się rozwijać, a niepełnosprawni, aktywizując się zawodowo, zmieniają swoją rzeczywistość i przełamują krzywdzące ich stereotypy.

Warto też wspomnieć o przewadze pracowników niepełnosprawnych nad osobami zdrowymi. To często niezwykle zaangażowani, sumienni pracownicy, którzy doceniają i szanują powierzone im zadania.

Obopólne korzyści

Ważne role życiowe – sposób na sukces

Poczucie realizacji zawodowej, ma tak samo duże znaczenie dla osób zdrowych, jak i niepełnosprawnych. Można zaryzykować stwierdzenie, że dla tych drugich jest ono jeszcze większe. Poczucie samodzielności, niezależności, wiara we własny potencjał i możliwości dają każdemu człowiekowi szczęście, siłę do pokonywania życiowych trudności i oczywiście – co pozostaje nie bez znaczenia – środki do życia. Brak izolacji i szkodliwego zamykania się przed światem, pozwala odczuwać przynależność społeczną, likwidując tym samym krzywdzące przekonanie o życiowej nieudolności.

Jedną z podstawowych zasad rehabilitacji, na drodze powrotu do normalnego funkcjonowania, jest odzyskanie poczucia kontroli i wiary w osiągnięciu sukcesu. Nieocenione są również nawiązywane w pracy relacje międzyludzkie, które, tak w przypadku osób zdrowych jak i niepełnosprawnych, przeradzają się w bezcenne znajomości lub przyjaźnie.

Fundacja Biznes bez Barier – programy wspierające aktywność zawodową osób niepełnosprawnych

Powrót do normalności

Wspieramy zatrudnienie na otwartym rynku pracy.

Nowoczesne technologie

Tworzymy projekty w obszarze szkoleń zawodowych z dziedziny IT, które podnoszą kompetencje i umożliwiają zatrudnienie w formie pracy zdalnej.

Pokonywanie barier

Organizujemy projekty prozdrowotne: rehabilitacja, terapia – także online, grupy wsparcia. Rozwijamy pakiet usług dla poszukujących sposobu na aktywizację zawodową osób niepełnosprawnych.

Szerokie wsparcie koncepcyjne, merytoryczne i praktyczne

Sporządzamy i wdrażamy plany projektów w zakresie równości zawodowej i społecznej tj. know-how na temat organizacji stanowisk pracy, otwierania firm, inkubatorów przedsiębiorczości i innych.

Innowacyjne podejście

Rozwijamy projekty wykorzystujące dostępne tzw. e-narzędzia, tworzone z myślą o wsparciu osób niepełnosprawnych.

Szerokie spektrum działania na rzecz niepełnosprawnych

Aktywnie angażujemy się we współpracę na rzecz inicjatyw promujących otwartość i przyjazne postawy wobec osób z dysfunkcjami. Znamy ich problemy, wiemy, jak wygląda dostępność przestrzeni publicznej i jakie są jej bariery. Nasze działania dążą do niwelowania tych przeszkód i znajdowania innowacyjnych rozwiązań. Zajmujemy się audytami budynków pod kątem dostępności dla wszystkich użytkowników, i z zaangażowaniem przedstawiamy szereg dostępnych rozwiązań, które można wdrożyć, aby ta przestrzeń była otwarta dla wszystkich. Przeprowadzamy cyfrowe audyty stron internetowych i aplikacji mobilnych, których celem jest zwrócenie uwagi na swobodę dostępu zasobów, bez względu na wiek, stan zdrowia, niepełnosprawności, poziom zamożności czy inne kryteria.

Propagujemy i wdrażamy równość. Dążymy do zmian, które oznaczają równe szanse, otwartość, przychylne traktowanie i ograniczenie marginalizacji zawodowej osób niepełnosprawnych. Wiemy ponad wszelką wątpliwość, że budowa rzeczywistości, w której każdy może znaleźć swoje miejsce zawodowe, to pozbawiony wykluczenia i wynikających z niego problemów emocjonalnych, społecznych i finansowych świat, z którego dobrodziejstw korzyści czerpią wszyscy.

Adrian Furman – Fundator

Między etyką a zyskiem nie ma konfliktu. To autorskie hasło, którym Adrian Furman kieruje się od początku swojej biznesowej kariery. Prezes i założyciel Grupy AF sp. z o. o. oraz spółki w Stanach Zjednoczonych Poland IT- Lab nazywany jest Stephenem Hawkingiem biznesu. Łączy ich nie tylko niepełnosprawność, ale też siła charakteru. Obaj uwierzyli, że mogą sięgnąć gwiazd. Hawking przekroczył granice w nauce, Furman udowodnił, że każdą fizyczną słabość można przekuć w siłę – także biznesową. Tak powstała marka Grupa AF, specjalizująca się w branży IT i szerokim consultingu biznesowym.

Ciągła gotowość do budowania pozytywnego wizerunku osób z niepełnosprawnością stała się motorem napędzającym rozwój Grupy AF. Aspiracje i życiowe doświadczenie Adriana Furmana w naturalny sposób ukształtowały misję firmy. W Grupie AF pracuje ponad 24 osób ze zmniejszoną sprawnością fizyczną, jednak ich praca jest dowodem na to, że na otwartym rynku pracy nie ma tych „innych” w rozumieniu gorszych.

Po licznych sukcesach i wielu pouczających porażkach spółkę wyceniono niezależnie na ponad 12 milionów złotych. Przychód za rok 2017 wyniósł 7,4 mln zł. Rok później było to już ponad 9 mln. Jak sam przyznaje, tylko dobre relacje z ludźmi oparte na szacunku mogą procentować zyskiem.

Adrian Furman aktywnie uczestniczy we wszelkiego rodzaju eventach i panelach biznesowych. Artykuły i felietony publikuje na specjalnym blogu tygodnika WPROST. Wspiera też młodzież, udzielając motywacyjnych prelekcji w liceach ogólnokształcących. Występuje jako mentor w konferencjach związanych z biznesem i nowoczesnymi technologiami. Był wielokrotnie zapraszany m.in. na Europejski Kongres Gospodarczy w Katowicach, jedno z największych spotkań branży usług biznesowych w Europie Środkowo-Wschodniej.

Najważniejsze odznaczenia

  • „Polskie Inwestycje Przyszłości” - specjalna nagroda od ministra Rozwoju i Inwestycji, Jerzego Kwiecińskiego, za nieszablonowe podejście do biznesu i pracę na rzecz środowiska osób z niepełnosprawnościami.
  • Członek Rady Dostępności rządowego Programu Dostępność Plus. Projekt realizuje Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej, dzięki któremu wszyscy obywatele – bez względu na wiek, stan zdrowia czy stopień niepełnosprawności – bez żadnych barier i przeszkód będą mogli korzystać z usług czy budynków instytucji publicznych. Link do dokumentu powołania.
  • Ambasador Stanów Zjednoczonych w Polsce, Georgette Mosbacher, w oficjalnym liście wyraziła słowa podziwu i uznania za jego biznesowe osiągnięcia, życząc tym samym powodzenia w rozwoju spółki w Stanach Zjednoczonych.

Profil biznesowy Grupy AF

Spółka specjalizująca się w kompleksowym wsparciu firm w zakresie IT, marketingu i doradztwa biznesowego. Prowadzi projekty i wdraża optymalne rozwiązania, pomagając kontrahentom zwiększać konkurencyjność i realizować określone cele biznesowe.

Od ponad 8 lat realizuje różne projekty dla rodzimych i zagranicznych marek. KGHM, GRYCAN, FedEx, 4F, Mostostal, TUI to tylko niektóre z nich.

Grupa AF

Zapraszamy do kontaktu i zapoznania się z ofertą firmy.

www.grupaAF.pl

Główny sponsor fundacji - Poland IT Lab

Poland IT Lab

Poland IT Lab to spółka w Stanach Zjednoczonych, założona przez Adriana Furmana, prezesa Grupy AF. Specjalizuje się w zakresie usług IT i nowoczesnych technologii komunikacyjnych.