DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI

Dostępność strony biznesbezbarier.org

Fundacja Biznes Bez Barier zobowiązuje się zapewnić dostępność strony internetowej biznesbezbarier.org zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do serwisu internetowego biznesbezbarier.org.

Data publikacji strony internetowej: 2019-09-15.
Data ostatniej dużej aktualizacji: 2020-04-08.

Strona internetowa jest zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie sporządzono dnia 2020-03-30. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez fundację. Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

INFORMACJE ZWROTNE I DANE KONTAKTOWE

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą odpowiedzialną jest Andrzej Gancarski, adres poczty elektronicznej kontakt@biznesbezbarier.orgOtwarcie programu pocztowego na komputerze. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych, na przykład odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisania zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później, niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji, można złożyć skargę na takie działanie. Po wyczerpaniu wszystkich możliwości skargę można przesłać także do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Fundacja Biznes Bez Barier,
ul. Gdyńska 25/50, 58-100 Świdnica.

DOJAZD I WEJŚCIE DO BUDYNKU

 • Obok budynku są dwa miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych.
 • Do budynku prowadzi jedno wejście od ul. Gdyńskiej.
 • Wejście jest dostępne dla osób na wózkach.
 • Przed wejściem nie ma schodów.

ARCHITEKTURA BUDYNKU

 • W budynku znajdują się trzy windy. Tylko jedna z nich jest dostępna dla osób na wózkach.
 • Biuro fundacji jest dostępne dla osób na wózkach.
 • W budynku brak jest toalety dla osób niepełnosprawnych.

PORUSZANIE SIĘ PO BUDYNKU

 • Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.
 • W budynku nie ma pętli indukcyjnych.
 • W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla
  osób niewidomych i słabowidzących.
 • W budynku nie można skorzystać z tłumacza polskiego języka migowego (PJM) online.